A+ R A-

Over mij

Logopediepraktijk Kijkduin is een solopraktijk die wordt gevoerd door Lilian van Donselaar-Doeve.

Lilian

Opleiding en werkervaring

Ik heb na twee jaar Pedagogische Academie, een studie MO-Engels en een werkzame periode bij de overheid en in het bedrijfsleven respectievelijk als directiesecretaresse, officemanager en bedrijfsleider, de opleiding Logopedie aan de Hogeschool Rotterdam gevolgd. Ten behoeve van mijn afstudeerscriptie die ik samen met 3 studiegenoten geschreven heb, heb ik mij grondig verdiept in de stand van zaken rondom dyslexie op dat moment. Mijn liefde voor bezig zijn met taal, die ik al van kinds af aan heb gehad, kreeg daardoor een nieuwe wending en richtte zich sindsdien vooral op het fenomeen dyslexie.

Nadat ik was afgestudeerd ben ik mijn eigen praktijk begonnen en heb ik korte tijd als docent logopedie gewerkt aan de Lerarenopleiding en de opleiding Sociaal Pedagogische Dienstverlening van de Hogeschool Rotterdam. Ik doceerde hier presentatie- en doceertechnieken en stemtechniek voor leerkrachten.

Naast de eenjarige opleiding Lezen en Schrijven met De Haan, heb ik diverse post HBO cursussen en bijscholingen gevolgd in de behandeling van lees- en spelproblemen (waaronder Ralfi en Connect vloeiend lezen) en in het studiejaar 2009/2010 heb ik de eenjarige opleiding Logopedische Aanpak Leerproblemen aan de Hogeschool Rotterdam gevolgd en met succes afgerond.

Ook op het vlak van spraak- en stemstoornissen en afwijkend mondgedrag heb ik mij de afgelopen jaren bijgeschoold. Verder ben ik lid van een reguliere Kwaliteitskring en ook lid van een Dyslexiekwaliteitskring om zodoende de kwaliteit van de behandelingen zoveel mogelijk te optimaliseren.

Ik ben gediplomeerd Logopediste, Remedial Teacher Methode de Haan en Dyslexiespecialist en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici onder nummer 19900211191 en lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta ingeschreven in het register Dyslexiebehandelaars van de NVLF.

De logopedische aanpak van lees- en spelproblemen

De behandeling van dyslexie door een speciaal daarvoor opgeleide logopedist heeft grote voordelen. De logopedist is door haar opleiding gespecialiseerd in het herkennen, diagnosticeren en behandelen van spraak-/taalstoornissen en auditieve verwerkingsproblemen en beschikt over specifieke kennis van de fonologie ( dit is de klankleer: dat wil zeggen kennis van de klanken van de taal), en de oproepsnelheid en automatisering van klanken en woorden. Dit zijn aspecten waar veel dyslectici problemen mee hebben en die in de behandeling dienen te worden meegenomen. Het lezen en spellen uitsluitend (visueel) en door middel van regels trainen is vrijwel nooit toereikend en ondervangt onvoldoende de problematiek die dyslectici ervaren. Uit onderzoek blijkt ook steeds meer het verband tussen de spraaktaalontwikkeling en lees-en spelproblemen.

Ik heb mijn kennis en kunde als logopedist en dagelijkse ervaring in de afgelopen jaren bij de behandeling van dyslexie vermengd met de werkwijze van Methode de Haan en met de kennis opgedaan door de nascholingen. Daardoor heb ik een geheel eigen en unieke methode ontwikkeld voor de aanpak van lees- en spelproblemen waarmee ik de problemen ondervang die lees- en spelzwakke en dyslectische kinderen ervaren bij het lees- en schrijfonderwijs op school maar die hier tegelijkertijd op aansluit.

Tevens maak ik in de behandeling gebruik van de sterke kanten van het kind en door de speelsheid die in de methode is ingebouwd speelt deze zoveel mogelijk in op de belevingswereld en het creatieve denken van de kinderen waardoor leren lezen en schrijven ook voor deze kinderen weer leuk wordt.

De rol van de ouders

Bij het behandelen van kinderen met lees- en schrijfproblemen worden de ouders/begeleiders actief betrokken. Zij krijgen de middelen aangereikt om hun kind thuis te kunnen begeleiden en de therapie als het ware daar voort te zetten om zodoende zo snel mogelijk goede resultaten in de behandeling te boeken. De inzet van de ouders en het oefenen thuis is dan ook van groot belang voor het slagen van de behandeling.

Samenwerking

Zeker niet in de laatste plaats is samenwerking met school eveneens van groot belang voor het slagen van de behandeling. Dit was voor mij een van de voornaamste redenen om de opleiding Logopedische Aanpak Leerproblemen te gaan doen. Hierdoor ben ik nu goed op de hoogte van de verschillende lees- en spelmethoden die in Nederland op de scholen worden gebruikt en heb ik onderzoeks- en behandelmethoden tot mijn beschikking gekregen, die aansluiten op de bevindingen die uit het tienjarig Onderzoeksprogramma Dyslexie zijn gekomen en de protocollen dyslexie van het Expertisecentrum Nederlands. Bovendien kan ik door mijn vernieuwde kennis ten aanzien van leerlingvolgsystemen, lesmethoden en toetsmomenten in het basisonderwijs een coordinerende functie vervullen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de begeleiding van een leerling met taal- en/of lees- en spelproblemen.

Ik werk samen met diverse scholen in Den Haag zuidwest maar ook kinderen van andere scholen en volwassenen zijn uiteraard welkom. Verder werk ik samen met een kinderfysiotherapeut, kindertherapeut, en collega logopedisten. Door regelmatig contact te houden met de leerkracht, intern begeleider en/of remedial teacher of andere medebehandelaars worden mogelijke problemen rond de ontwikkeling van het kind tijdig gesignaleerd en kan hier op worden ingesprongen. 

dtltraining

kwaliteitsregister

kwaliteitsregister

Adresgegevens

Logopediepraktijk Kijkduin

Buitenklingen 73

2554BT Den Haag

tel. 070-323 5008